Niezgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji


W dniu 13 grudnia 2016 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie o sygn. K 13/16, zainicjowanej przez wnioski Rzecznika Praw Obywatelskich oraz grupy posłów na Sejm RP. We wskazanym orzeczeniu stwierdzono niezgodność z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2016 r. poz. 25).

Read more ...

Konwencja Rady Europy o ochronie praw organizacji nadawczych, a kolejne pytania o zakres kompetencji Unii Europejskiej w obszarze prawa własności intelektualnej


W wyroku z dnia 4 września 2014 r.  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę C-114/12 Komisja Europejska przeciwko Rada Unii Europejskiej (EU:C:2014:2151), której istotę stanowiła odpowiedzieć na pytanie  o kompetencje do prowadzenia negocjacji dotyczących Konwencji Rady Europy o ochronie praw organizacji nadawczych. Trybunał Sprawiedliwości nie miał wątpliwości, iż Unia posiada wyłączną kompetencję do zawarcia powyższej umowy międzynarodowej oraz prowadzenia rozmów w jej przedmiocie.

Read more ...