Decyzje Przewodniczącego KRRiT w pierwszym kwartale 2015 r.


W pierwszym kwartale 2015 r., Przewodniczący KRRiT wydał 6 decyzji w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226; dalej również jako „ustawa”).

Przypomnijmy, że zgodnie z tym przepisem jeżeli nadawca narusza obowiązek wynikający z przepisów art. 14a ust. 1 i 2, art. 15 ust. 1, 2 i 3, art. 15a ust. 1, art. 16 ust. 1-6, art. 16a, art. 16b ust. 1-3, art. 16c, art. 17 ust. 1-7, art. 17a ust. 1-7, art. 18 ust. 1-5b, art. 18a ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 20b ust. 1 i 6, art. 20c ust. 1-5, art. 43 ust. 2, art. 43a ust. 1 lub z przepisów wydanych na podstawie art. 14a ust. 3, art. 15 ust. 4, art. 15a ust. 2 i 3, art. 16 ust. 7, art. 16b ust. 3b, art. 17 ust. 8, art. 17a ust. 9, art. 18 ust. 6 i art. 18a ust. 2 lub nie zastosował się do wezwania, o którym mowa w art. 43a ust. 2, Przewodniczący Krajowej Rady wydaje decyzję nakładającą na nadawcę karę pieniężną w wysokości do 50% rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością przeznaczoną do nadawania programu, a w przypadku gdy nadawca nie uiszcza opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością, karę pieniężną w wysokości do 10% przychodu nadawcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, uwzględniając zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność nadawcy oraz jego możliwości finansowe.

..................................................

Decyzją nr 1/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. na Telewizję PULS sp. z o.o. nałożono karę pieniężną w wysokości 15.000 zł. Organ stwierdził naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy poprzez przekroczenie limitu czasu reklam o 1 minutę i 9 sekund. Limit został przekroczony z uwagi na fakt kwalifikowania przez organ części ogłoszeń jako autopromocji w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy.

Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/decyzje-krrit/1_2015.pdf


..................................................

Decyzja nr 2/2015 została wydana w dniu 5 lutego 2015 r., w związku z naruszeniem przez spółkę TVN S.A. art.17a ust.2 i 5 pkt 1 ustawy. Na nadawcę programu TVN Style nałożono karę pieniężną w wysokości 50 000 zł. Analiza wysłanych przez nadawcę materiałów pozwoliła na stwierdzenie, iż w programie „O tym się mówi” doszło do lokowania produktu Nutella w sposób nadmiernie eksponowany (powracająca wielokrotnie wizualna i werbalna obecność produktu w trakcie trwania przedmiotowej audycji). Audycji nie oznaczono znakiem graficznym informującym o fakcie lokowania produktu. Nadawca w wyjaśnieniach wskazał, że zawarł z Ferrero sp. z o.o. umowę o lokowanie produktu a brak oznaczenia wynikał wyłącznie z błędnego odczytania danych przez system emisyjny.

Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/kary-dla-nadawcow---decyzje/decyzja-nr-2_-2015_2.pdf


..................................................

W dniu 23 lutego 2015 r. wydano decyzję nr 3/2015, zgodnie z którą Telewizja POLSAT sp. z o.o. jako nadawca TV6 została uznana winną naruszenia art. 16 ust. 3 oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (Dz. U. z 2014 r., poz. 204; dalej jako „rozporządzenie”). W wyniku postępowania nałożono na nadawcę karę w wysokości 15.000 zł. Analiza materiałów wykazała, że w dniu 28 marca trzykrotnie przekroczono limit czasu reklam.

Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/decyzje-krrit/decyzja-3-2015.pdf


..................................................

Zgodnie z decyzją nr 4/2015, Telewizja POLSAT sp. z o.o. jako nadawca TV4, została zobowiązana do uiszczenia kary pieniężnej w wysokości 15.000 zł z uwagi na naruszenie art. 16 ust. 3 ustawy poprzez oznaczenie autopromocji jako ogłoszenia nadawcy. Ich właściwa kwalifikacja pozwoliła stwierdzić, że doszło do przekroczenia dozwolonego ustawowo limitu czasu reklam.

Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/decyzje-krrit/decyzja-4-2015.pdf


..................................................

Decyzja nr 5/2015 nie została udostępniona na stronach KRRiT.

..................................................

Decyzję 6/2015 wydano w dniu 23 marca 2015 r. w związku z naruszeniem przez MEDIASAT sp. z o.o. art. 15 ust. 3 oraz art. 15a ust. 1 ustawy. Na nadawcę programu „Tele5” nałożono karę pieniężną w wysokości 15.000 zł z uwagi na niezapewnienie określonego w przepisach udziału, w kwartalnym czasie nadawania, audycji europejskich oraz audycji europejskich producentów niezależnych wytworzonych w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie. W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że nadawca przeznacza na audycje europejskie 37,88 % czasu nadawania programu, z wyłączeniem serwisów informacyjnych, reklam, telesprzedaży, transmisji sportowych, przekazów tekstowych i teleturniejów (przy czym nadawcy są zobowiązani do przeznaczania na wskazane audycje 50% czasu nadawania programu). Z kolei na audycje europejskie producentów niezależnych wytworzone w okresie 5 lat przed rozpowszechnieniem w programie Nadawca przeznaczył w I kwartale 37,31%, w II – 36,28 %, a w III – 21,93% czasu przeznaczonego na audycje europejskie wytworzone przez producentów niezależnych (przy czym audycje te winny stanowić 50% audycji).

Treść decyzji jest dostępna pod adresem: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/kary-dla-nadawcow---decyzje/decyzja-2015_6.pdf