Członkowie, ich prawa i obowiązki


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających.

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, zajmująca się badaniami w zakresie prawa środków społecznego przekazu ( w szczególności prawa prasowego, autorskiego, radiofonii i telewizji, reklamy lub filmowego), pragnąca współdziałać w urzeczywistnianiu celów Towarzystwa.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa;
2. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach, zjazdach oraz innych przedsięwzięciach organizowanych przez Towarzystwo;
3. korzystania ze zbiorów Towarzystwa;
4. otrzymywania czasopism i innych wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny;
5. korzystania z rekomendacji i opieki Towarzystwa w ramach swojej działalności statutowej. 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. uczestniczenie w realizacji celów Towarzystwa;
2. przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał i zarządzeń władz Towarzystwa;
3. regularne opłacanie składki członkowskiej.