Celem Towarzystwa jest wspieranie rozwoju prawa prasowego,  upowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa prasowego, prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej prawa prasowego, a także reprezentowanie osób zajmujących się problematyka prawa prasowego, a w  szczególności:

 • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej prawa prasowego w środowisku dziennikarzy oraz odbiorców prasy,
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie problematyki prawa prasowego,
 •  prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie prawa prasowego dla środowisk profesjonalnych i nieprofesjonalnych,
 • prowadzenia poradnictwa z zakresu uprawnień i obowiązków prasy,
 • prowadzenia sądownictwa polubownego w sprawach z zakresu prawa prasowego na zasadach określonych w kodeksie postępowania cywilnego.

 

 Dla realizacji powyższych celów  Towarzystwo:

 • organizuje badania nad aktualnymi zagadnieniami prawa prasowego;
 • troszczy się o przestrzeganie norm etyki dziennikarskiej;
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla problematyki prawa prasowego;
 • organizuje posiedzenia, konferencje, zebrania naukowe;
 • urządza samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami i instytucjami, posiedzenia, szkolenia, zjazdy i konferencje naukowe, wykłady publiczne i odczyty, wystawy i pokazy, a także podejmuje inne działania w celu popularyzacji wiedzy dotyczącej prawa prasowego;
 • tworzy sekcje i komisje o zadaniach wchodzących w zakres celów Towarzystwa;
 •  wydaje czasopisma poświęcone problematyce prawa prasowego oraz podejmuje i popiera inne wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe z tego zakresu;
 •  współpracuje z właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej, z szkołami wyższymi, a także z innymi instytucjami w sprawach badań nad problematyką prawa prasowego, organizacji życia naukowego oraz we wszystkich innych sprawach objętych działalnością Towarzystwa;
 •  współdziała z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i zagranicą;
 •  przyznaje w ramach możliwości granty i stypendia naukowe.